YÖK: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü Hakkında

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR
A- Genel İlkeler:
1) 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f
maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu
onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi,
2) a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan
önerilerinin belirlenecek takvim çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından toplanması,
b) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini
geçmeyecek şekilde üniversite önerisi dikkate alınarak belirlenmesi, ilgili yılda yeni açılan (ilk defa
öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi halinde yurt dışından öğrenci
kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi, ÖSYS Ek Yerleştirme işlemleri sırasında ilk defa öğrenci
alan programların yer almaması,
c) Söz konusu programların kontenjanları ile öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgilerin
Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanması,
d) Yükseköğretim programlarının eğitim ücreti, sağlık raporu vb koşullarının üniversiteleri
tarafından ilan edilmesi,
3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci öğretim,
ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılması, METEB bağlantılı
(eğitim öğretim … Endüstri Meslek Lisesinde vb) programlara kontenjan ayrılmaması,
4) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde
üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur,
International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine
ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile
sınırlandırılması,
5) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden
her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi,
6) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak
öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca
belirlenmesi,
7) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş
Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; aynı
üniversitenin diğer program kontenjanlarına 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını
aşmamak şartıyla üniversitelerin ilgili kurulları tarafından aktarılabilmesi, Tıp, Diş Hekimliği,
Eczacılık, Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilmesi,
B- Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde
açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvurularının kabul edilmesi,
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvurularının kabul edilmemesi,
C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:
1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları,
üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum
puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca
kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu’nun
onayına sunulması,
2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi
imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla
maddi bir güvence miktarının eklenmesi,
3) Ülkemizdeki üniversitelerin yasal olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu adaylardan kabul
ettikleri öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlemeleri,
Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının kabul etmesi halinde ara dönemde başvuran
adaylara ilişkin olarak ise incelemenin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılarak başvuru
şartını sağlayan adaylara bir önceki yıldaki ilgili üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın
1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir
belge düzenlenebilmesi,
4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan
sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitelerimizin
yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere
yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin
oluşturulması,
5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı
çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan
öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesi,
6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite
tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından
değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.
* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak
16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin
alınan karara göre düzenlenmiştir.

Konu Hakkındaki Yorumlar

yorum

Related posts

Leave a Comment